Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rob Wessels

Fokker Trading B.V. handelend onder de naam Rob Wessels levert onder andere algemene daytrading cursussen. Als u diensten of producten bij Fokker Trading B.V. afneemt dan gelden deze algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Wilt u de algemene voorwaarden liever downloaden? Klik dan hier.

Statutaire naam: Fokker Trading B.V. Vertegenwoordigd door: Robbin Fokker Vestigingsadres: Weena 505, 3013AL Rotterdam KvK nummer: 70254540

Website: https://www.robwessels.nl/ e-mail adres: info@robwessels.nl telefoonnummer NL: 010 519 21 15

Versie: 3.0
Datum: 19 november 2021

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 2. Cursus: een cursus, workshop, opleiding, lezing of training, algemeen of persoonlijk

  opgesteld, met een looptijd voor onbepaalde tijd ofwel een looptijd voor de duur van de

  cursus, zoals verder gespecificeerd bij het aanbod van de cursus.

 3. Dienst: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Rob Wessels overeengekomen

  werkzaamheden en te leveren diensten. Onder andere bestaande uit algemene daytrading

  Cursussen, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

 4. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering

  van een beroep of bedrijf, die met Rob Wessels een Overeenkomst heeft gesloten, ook wel

  klant genoemd.

 5. Overeenkomst: de overeenkomst zoals tot stand gekomen door aanbod en aanvaarding

  (artikel 3) tussen Opdrachtgever en Rob Wessels, waarvan de Algemene Voorwaarden

  onderdeel uitmaken.

 6. Partij(en): Opdrachtgever en Rob Wessels, gezamenlijk of apart.
 7. Rob Wessels: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fokker Trading

  B.V., gevestigd aan het Weena 505 te Rotterdam, met postcode 3013AL en ingeschreven bij

  de Kamer van Koophandel onder nummer 70254540.

 8. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of

  faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere Partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.

 9. Website: www.robwessels.nl

page1image2921681168 page1image2921681456 page1image2921681744

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Rob Wessels, indien Opdrachtgever de gelding ervan bij eerdere Overeenkomsten met Rob Wessels heeft aanvaard.
 3. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst en of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

1. 2. 3.

Artikel 3.

Aanvullende Schriftelijke afspraken; Overeenkomst;
Algemene Voorwaarden.

Aanbod en aanvaarding

 1. Een aanbod van Rob Wessels is vrijblijvend, tenzij bij het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven.
 3. Indien Opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rob Wessels langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Rob Wessels behoudt zich het recht om, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die

  nodig of wenselijk zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Rob Wessels worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 4. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Dienst, kan Opdrachtgever zich registreren via het registratieformulier op de Website. Voor registratie is een geldig e-mailadres vereist.
 2. Opdrachtgever dient zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te

  houden. Rob Wessels is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat degene die zich met de inloggegevens aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Opdrachtgever is. Al hetgeen gebeurt via het account van Opdrachtgever, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Opdrachtgever.

 3. Indien Opdrachtgever weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en Rob Wessels daarvan in kennis te stellen, zodat Rob Wessels gepaste maatregelen kan nemen.
 4. Rob Wessels verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 5. Beëindiging Overeenkomst

 1. Met Rob Wessels kunnen Overeenkomsten worden overeengekomen voor de duur van één of meerdere specifieke Cursussen of voor een langere in de Overeenkomst gespecificeerde termijn (duurovereenkomst).
 2. 2. Wanneer het gaat om een Overeenkomst voor de duur van één of meerdere specifieke Cursussen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van de Dienst, tot aan de afronding van de Cursus.Onder afronding van de Cursus kan worden verstaan: na voltooiing van cursusobjecten door Opdrachtgever, na inkennisstelling door Opdrachtgever de Cursus niet verder te willen vervolgen of door in kennisstelling aan Opdrachtgever dat de Cursus niet zal worden vervolgd, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 8 dagen na in kennisstelling.
 3. Wanneer het gaat om een duurovereenkomst, zoals omschreven in lid 1, eindigt deze door opzegging door een van de Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Wanneer het gaat om een Overeenkomst voor de duur van één of meerdere specifieke projecten, zoals omschreven in lid 2, kan de Opdrachtgever handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf enkel tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen.
 5. In elk geval van opzegging zal Opdrachtgever de voor de gehele Dienst geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Rob Wessels uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Rob Wessels te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Rob Wessels over de gehele Dienst zou hebben gemaakt.
 6. Een Overeenkomst kan direct opgezegd worden door Rob Wessels indien Opdrachtgever failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is verleend zonder inachtneming van een opzegtermijn.
 7. Voor reeds verzorgde Diensten door Rob Wessels vóór het einde van de Overeenkomst blijven de bedragen bij beëindiging onverminderd verschuldigd en worden deze op het moment van beëindiging direct opeisbaar.
 8. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst, onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Vergoeding en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Rob Wessels de vergoeding voor de Dienst zoals vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient de vergoeding voor de Dienst vooraf te voldoen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Rob Wessels is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
 2. Het is Rob Wessels toegestaan Opdrachtgever om bij vooruitbetaling te factureren. In voorkomend geval kan Rob Wessels – naar zijn uitsluitend oordeel – bepalen dat opdrachtgever de vergoeding na levering mag betalen. In dat geval geldt een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 3. Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 4. Alle door Rob Wessels genoemde bedragen zijn steeds in euro’s. Opdrachtgever dient alle betalingen aan Rob Wessels in euro’s te voldoen.
 5. Rob Wessels zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 1. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, zullen de nadere termijnen in de Overeenkomst worden vastgelegd. Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur.
 2. Voor elke factuur van Rob Wessels geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Na het ongebruikt verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd naar het toepasselijke regime van 6:119 of 6:119a BW. Daarnaast is Rob Wessels gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemoeid met het verkrijgen van voldoening van het verschuldigde op de Opdrachtgever te verhalen.
 4. Indien een vergoeding is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Rob Wessels het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Opdrachtgever, niet handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
 5. Opdrachtgever handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, is niet bevoegd op de vergoeding enig bedrag wegens een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering op Rob Wessels in mindering te brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Rob Wessels is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever in uitvoering van een beroep of bedrijf voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Zekerheid kan door middel van, maar niet uitsluitend, het vestigen van een pandrecht ten gunste van Rob Wessels. Opdrachtgever zal medewerking verlenen bij een dergelijk onderzoek.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Rob Wessels zal na totstandkoming van de Overeenkomst de Dienst uitvoeren met ingang van de in de Overeenkomst genoemde ingangsdatum, mits door Opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
 2. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Diensten geleverd zullen worden.
 3. Indien Rob Wessels de Diensten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. De Dienst wordt door Rob Wessels naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Rob Wessels uit te voeren Diensten.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rob Wessels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Rob Wessels worden verstrekt.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Rob Wessels het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, overeenkomstig art. 7:751 BW. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Rob Wessels.

7. Rob Wessels is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten.

Artikel 8. Cursussen

 1. Indien de Opdracht (mede) strekt tot het verzorgen van een Cursus door Rob Wessels, zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
 2. Bij een Interne Cursus is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door Rob Wessels benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen voldoende cursusruimte, computers, beamers, internetaansluiting, voedsel en drank) voor de Cursus, alsmede voor het afhandelen van de inschrijvingen.
 3. Bij een internet Cursus heeft Opdrachtgever tot 14 (veertien) kalenderdagen voor de (eerste) datum van de Cursus het recht om de Cursus te annuleren of te verzetten. Eventuele annulerings- of wijzigingskosten voor reeds geboekte faciliteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Het is Rob Wessels toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de Cursus te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Cursus van op de hoogte gesteld. Opdrachtgever heeft tot 5 (vijf) werkdagen voor de (eerste) datum van de Cursus het recht om deelname te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden. Bij annulering binnen 5 (vijf) werkdagen blijft de overeengekomen prijs verschuldigd. Opdrachtgever is tot en met de (eerste) dag van de Cursus gerechtigd een vervanger of vervangende Cursus aan te melden; dit geldt niet als annulering.

Artikel 9. Garantie

 1. Rob Wessels bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Rob Wessels voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Rob Wessels aangeboden Diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 2. Opdrachtgever heeft dan ook geen garantie op winstgevend beleggen.
 3. Rob Wessels staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de Website op bepaalde

  onderdelen geven. Rob Wessels zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de Website worden geplaatst.

Artikel 10. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Opdrachtgevers komt in geen geval een beroep op het herroepingsrecht toe.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst met Rob Wessels binnen 14 kalenderdagen na bestelling van de Cursus, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 3. Opdrachtgever kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 2 van dit artikel door een e- mail voor herroeping te zenden aan Rob Wessels, of door dit op andere ondubbelzinnige,

4.

5.

i. en

Schriftelijke wijze aan Rob Wessels kenbaar te maken. Rob Wessels bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.
Reeds door Opdrachtgever (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Opdrachtgever op dezelfde wijze als dat Opdrachtgever de bestelling heeft betaald.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever;

de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Rob Wessels

ii.
de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, omschrijvingen, tips, boeken, filmpjes, films, teksten, ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berusten bij Rob Wessels of haar licentiegever(s). Alle materialen welke Rob Wessels verstrekt aan Opdrachtgever blijven eigendom van Rob Wessels en/of diens licentiegevers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien de uit de strekking van de Overeenkomst of die Schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Dienst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. Indien Opdrachtgever bedrijfsgegevens van Rob Wessels of anderszins bij de (uitvoering van de) Overeenkomst betrokken vertrouwelijke gegevens bekend maakt, dan verbeurt Opdrachtgever per overtreding, zonder dat een ingebrekestelling en/of toerekenbaarheid is vereist, een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EUR 5.000,- onverminderd de overige rechten van Rob Wessels op grond van de wet en/of de afspraken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (aanvullende) schadevergoeding en/ of nakoming.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. De bepalingen uit dit artikel zijn niet van toepassing indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in zoverre dat jegens die Opdrachtgever de bepalingen omtrent aansprakelijkheid uit de wet gelden.

 1. Rob Wessels zal zich inspannen de Dienst zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk te leveren. Rob Wessels kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde Dienst. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de Dienst en de gevolgen van dit gebruik.
 2. Rob Wessels draagt er zorg voor dat de benodigde verzekeringen zijn afgesloten. Onder de verzekeringen van Rob Wessels zijn Opdrachtgever, diens gemachtigde en/of andere door Opdrachtgever ingeschakelde derden niet gedekt.
 3. Rob Wessels heeft geen vergunning voor advisering over financiële diensten of om in uw naam te beleggen. Rob Wessels gaat ervan uit dat Opdrachtgever voldoende professioneel en oplettend is. Opdrachtgever kan niet vertrouwen op uitspraken gedaan door of namens Rob Wessels. Opdrachtgever dient alle uitspraken ten alle tijden te controleren.
 4. De totale aansprakelijkheid van Rob Wessels jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 5. Aansprakelijkheid van Rob Wessels jegens Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Rob Wessels meldt.
 7. Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.
 8. Buiten de in lid 5 van dit artikel genoemde gevallen rust op Rob Wessels jegens Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rob Wessels.
 9. In geval van overmacht is Rob Wessels niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, pandemieën, epidemieën, door de overheid opgelegde maatregelen, in en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Rob Wessels kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Rob Wessels behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in lid 3 van dit artikel.
 5. Overdracht van de Overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande

Schriftelijke toestemming van de andere Partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

Artikel 15. Overige bepalingen

 1. De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het verrichten van de Dienst en alles wat daarmee samenhangt worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen uit of naar aanleiding van de Overeenkomst, daaronder begrepen Overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter te Rotterdam komen, tenzij Rob Wessels het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd of partijen anders overeenkomen.
 3. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Interesse in de cursus?

U bent geïnteresseerd maar u heeft nog enkele vragen? Een kennismakingsgesprek is altijd zinvol. Aarzel niet om te mailen of te bellen. Wij staan u graag te woord!

Telefoon NL 010 519 21 15 | Email info@robwessels.nl
RW_team_wessels

Telefoon NL 010 519 21 15
Email info@robwessels.nl

Humor en een borrel

Rob Wessels (84) is transparant en laat niet alleen zijn winsten, maar ook zijn verliezen zien. Hij is een vrijdenker en brengt de cursus met passie, een dosis humor en een flinke borrel. Zijn cursisten verwent hij met lekker eten en drinken terwijl hij live geld uit de beurs hengelt.

Wat levert het op?

De cursus Daytraden gaat over de manier waarop u geld uit de markt kunt halen. €100 tot €1.000 per dag is mogelijk, afhankelijk van uw kapitaal, risico­­profiel en praktijk­­ervaring.

Benodigd kapitaal

Het handelssysteem is toepasbaar voor grote en kleine zaken­­porte­feuilles. Of u nu €50.000 of een miljoen ter beschikking hebt, de regels van het handelsplan zijn hetzelfde. De meeste handelaars zitten tussen de €50.000 en €1.000.000 om met top­kwaliteit producten te kunnen daytraden. Als u eerst eens heel voor­zichtig wilt pootjebaden kunt u bijvoor­beeld beginnen met de helft.

Ervaring niet vereist

U hoeft geen ervaring met aan­delen, opties of futures te hebben om het vak te leren. Het belang­rijkste is dat u een handelaars­­type bent, een echte handels­geest hebt en gedisci­plineerd kunt werken, maar daytraden moet je oefenen! Niemand kan goed fietsen zonder eerst te oefenen. Zo is het ook met daytraden. Lees verder

20 Cursus-voordelen

 • U leert gouden momenten te kiezen om te kopen.
 • U krijgt een gratis handels-robot om uw emoties te kunnen beheersen. Lees verder

Daytrading is te leren

Daytrading is het kopen en verkopen van effecten op de beurs om tijdens de handelsdag te profiteren van prijsfluctuaties. Opbrengsten van €100 tot €1.000 per dag zijn mogelijk, afhankelijk van uw kapitaal, risico­­profiel en praktijk­­ervaring.
Van daytrading heb ik mijn vak gemaakt en geef al 25 jaar cursussen om het ook u te leren. Ik werk volgens een beproefde methode die klinkt als een klok.

De passie van Rob

Rob (84) kun je het beste omschrijven als een streetwise psycholoog met veel zelfkennis. Hij brengt de cursus met passie, een dosis humor en een flinke borrel. Hij presen­teert bevlogen, gedreven, vurig en vol enthousiasme. Hij is heel oplettend, ziet snel of iemand een vraag heeft of hulp nodig heeft van zijn jongens. Zijn cursisten verwent hij met lekker eten en drinken terwijl hij live geld uit de beurs hengelt.

Past Daytraden bij u?

Indien u eerst eens wilt zien hoe het daytraden in z’n werk gaat, kunt u de kleine groeps­cursus van €575,- nemen. Zo ziet u op de cursusdag hoe wij live handelen en kunt u daarna nog zes weken ’s morgens online meekijken hoe wij live handelen. Dan weet u in ieder geval of deze vorm van daytraden bij uw persoonlijkheid past.