Algemene Voorwaarden Handelsrobot

Wij raden u aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Wilt u de algemene voorwaarden liever downloaden? Klik dan hier.

Leverancier is Rob Wessels, gevestigd op het adres Stationsplein 45B (te 3013AK) Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24382915.

De onderstaande voorwaarden van Rob Wessels zijn van toepassing op het gebruik van de software Conditional Order Cyclus. Door het aanschaffen van de software stemt u in met deze voorwaarden.

Artikel 1 Definities

1.1 De in deze Licentieovereenkomst met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend.

Computerconfiguratie: de hardware en het bijbehorend besturingssysteem waarop de Programmatuur initieel wordt geïnstalleerd.

Documentatie: de gebruikersdocumentatie in digitale of analoge vorm bij de Programmatuur afkomstig van Leverancier.

Fout: een aantoonbaar en reproduceerbaar gebrek in de Programmatuur dat er toe leidt dat de functionaliteit van de Programmatuur substantieel afwijkt van de beschrijving daarvan in de Documentatie.

Licentievergoeding: de vergoeding die Licentienemer voor het gebruik van de Programmatuur aan Leverancier moet voldoen.

Programmatuur: de computerprogrammatuur in de versie verstrekt bij sluiting van de licentieovereenkomst.

Onderhoudsovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en Licentienemer met betrekking tot gespecificeerde onderhoudswerkzaamheden, waaronder de verstrekking van Updates.

Update(s): een nieuwe versie van de Programmatuur, waarin Fouten geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd of een wijziging van de functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Voorwerp van deze Licentieovereenkomst

2.1 Leverancier verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de Programmatuur en de Documentatie, welke licentie door Licentienemer wordt aanvaard. Licentienemer is uitsluitend gerechtigd de Programmatuur te gebruiken op de tussen partijen overeengekomen Computerconfiguratie. Licentienemer heeft slechts aanspraak op Updates van de Programmatuur indien Licentienemer met Leverancier tevens een Onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten waarin Updates zijn inbegrepen.

2.2 Leverancier stelt Licentienemer binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Licentievergoeding een exemplaar van de Programmatuur ter beschikking.

2.3 Licentienemer dient de Programmatuur zelf te installeren in overeenstemming met het bepaalde in de Documentatie. Indien de hulp of assistentie bij installatie van Leverancier wordt

overeengekomen dan worden de inspanningen van Leverancier onder toepasselijkheid van deze voorwaarden van deze Licentieovereenkomst verricht en op basis van de door Leverancier gehanteerde tarieven voor die werkzaamheden.

Artikel 3 Duur Licentieovereenkomst

3.1 De Licentieovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur.

3.2 De Licentieovereenkomst kan uitsluitend tussentijds worden beëindigd in onderling overleg, of door ontbinding van de Licentieovereenkomst. De ontbinding dient steeds plaats te vinden door middel van een aangetekende brief.

3.3 Beide partijen zijn uitsluitend gerechtigd de Licentieovereenkomst te ontbinden indien de andere partij jegens hem toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Licentieovereenkomst en de tekortschietende partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde partij, nalaat binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen onder de Licentieovereenkomst te voldoen, of zonder meer vaststaat dat de tekortschietende partij sowieso niet meer aan zijn verplichtingen onder de Licentieovereenkomst kan voldoen.

3.4 Indien één der partijen ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen uit de Licentieovereenkomst gedurende een aaneengesloten periode langer dan 30 dagen niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekende brief met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding voor de andere partij ontstaat.

3.5 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering en tekortkomingen van door de Leverancier ingeschakelde derden.

3.6 Leverancier is voorts gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:

het faillissement van Licentienemer wordt aangevraagd;
Licentienemer wordt in staat van faillissement verklaard;
aan Licentienemer wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;
de onderneming van Licentienemer wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.
3.7 Indien Leverancier op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Licentieovereenkomst heeft aangevangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Leverancier heeft gefactureerd vóór de ontbinding in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Licentieovereenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

3.8 Indien deze Licentieovereenkomst om welke reden ook eindigt, verplicht Licentienemer zich het gebruik van de Programmatuur te staken en de Programmatuur inclusief alle kopieën daarvan, onverwijld aan Leverancier te retourneren.

Artikel 4 Vergoeding

4.1 De Licentievergoeding is éénmalig verschuldigd. Licentienemer zal de Licentievergoeding voldoen voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

4.2 Over de prijs verschuldigde belastingen en heffingen komen voor rekening van Licentienemer.

4.3 Het recht van Licentienemer op opschorting of verrekening is uitgesloten.

4.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Indien Licentienemer, na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Leverancier gerechtigd een vergoeding voor te verrichten buitengerechtelijke incassowerkzaamheden in rekening te brengen bij Licentienemer ter grootte van 15% van het totale bedrag.

Artikel 5 Gebruiksvoorwaarden

5.1 Het is Licentienemer voor de duur van de Licentieovereenkomst toegestaan de Programmatuur te laden, in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, op één exemplaar van de Computerconfiguratie, voor zover dit noodzakelijk is voor het met de Programmatuur beoogd gebruik.

5.2 Het is Licentienemer uitsluitend toegestaan de Programmatuur en de Documentatie ten behoeve van zichzelf te gebruiken en niet in de uitoefening van bedrijf of beroep.

5.3 Licentienemer is gerechtigd één back-up kopie van de Programmatuur aan te houden c.q. te maken, voor tijdelijk gebruik of ter beveiliging.

5.4 Het gebruiksrecht verleend in artikel 2.1 kent onder meer de volgende beperkingen:

Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur en de Documentatie in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken.
Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur in een netwerkomgeving te gebruiken, behoudens schriftelijke toestemming van Leverancier op voorhand.

Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur en de Documentatie te wijzigen, of aan te passen.
Het is Licentienemer niet toegestaan de Documentatie te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is Licentienemer niet toegestaan de broncode van de Programmatuur door middel van reverse engineering of anderszins te reconstrueren. Indien Licentienemer informatie nodig heeft om Interoperabiliteit te bewerkstelligen van de Programmatuur met computerprogrammatuur van hemzelf of derden, zal Licentienemer Leverancier schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal Licentienemer alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Licentienemer de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt.

Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Programmatuur en de Documentatie te verwijderen.
5.5 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor de installatie, het gebruik, de instellingen en het beheer van de Programmatuur en voor koppelingen met systemen van derden en toegang van derden, al dan niet automatisch, en is zich bewust van de eigenschappen van automatische trading. Licentienemer erkent voorts zelf verantwoordelijk te zijn voor omgevingsfactoren zoals (onder meer doch niet-uitsluitend) de beschikbaarheid, toegang en juiste werking van internet en het correct functioneren van het trading platform.

Artikel 6 Garantie

6.1 Leverancier garandeert niet dat de Programmatuur Foutloos is, of anderszins ongestoord zal functioneren. Leverancier garandeert wel dat de Programmatuur gedurende een termijn van 30 dagen na terbeschikkingstelling ervan, in hoofdlijnen voldoet aan hetgeen in de Documentatie is beschreven.

6.2 Licentienemer heeft gedurende de garantietermijn recht op kosteloos herstel van Fouten. Herstel kan ook plaatsvinden door middel van een probleem-vermijdende restrictie of door het verstrekken van een Update. Na ommekomst van de hiervoor genoemde termijn van 30 dagen heeft Licentienemer uitsluitend aanspraak op herstel van Fouten indien tussen partijen een Onderhoudsovereenkomst is afgesloten waarin dit uitdrukkelijk is inbegrepen.

6.3 Indien Leverancier er niet in slaagt de door Licentienemer tijdens de garantietermijn geconstateerde Fouten op te lossen, is Leverancier gerechtigd tot het ontbinden van de Licentieovereenkomst. Het bepaalde in artikel 3.7 is in dat geval van toepassing.

Artikel 7 Overdracht

7.1 Het is Licentienemer, niet toegestaan de rechten uit deze Licentieovereenkomst dan wel (een) exempla(a)r(en) van de Programmatuur aan een derde over te dragen behoudens voor zover zulks rechtens anders zou gelden. Het is Licentienemer evenmin toegestaan de Programmatuur door een derde te doen gebruiken ten behoeve van Licentienemer.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur en de Documentatie berusten bij Leverancier of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers. De Programmatuur blijft intellectuele eigendom van Leverancier.

8.2 Leverancier vrijwaart Licentienemer in gerechtelijke procedures die tegen hem zijn aangespannen door derden en die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van de Programmatuur en/of de Documentatie inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, op voorwaarde dat:

Licentienemer Leverancier onmiddellijk schriftelijk van de vordering in kennis stelt, en
de bewuste aanspraken van derden:
– geen verband houden met wijzigingen die door of vanwege Licentienemer in de Programmatuur zijn aangebracht, en/of

– geen verband houden met het gebruik van de Programmatuur en/of de Documentatie op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

8.3 De sub 8.2 bedoelde vrijwaring is alleen van toepassing indien Licentienemer de behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, volledig aan Leverancier overlaat en desgevraagd alle medewerking aan Leverancier verleent.

8.4 Licentienemer verklaart dat indien een vordering als bedoeld sub 8.2 aanhangig wordt gemaakt, hij er mee akkoord gaat dat Leverancier naar eigen keuze:

de Programmatuur en/of de Documentatie zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken;

de Programmatuur en/of de Documentatie zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product;
de Programmatuur en/of Documentatie bij Licentienemer opvraagt en een vergoeding betaalt aan Licentienemer ter grootte van: (bij een eenmalig verschuldigde Licentievergoeding) de aanschafprijs na afschrijving, uitgaande van een afschrijving van de gehele Licentievergoeding in een periode van vijf jaar, in vijf gelijke termijnen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade van Licentienemer, ongeacht de grondslag daarvan, is beperkt tot maximaal de hoogte van de Licentievergoeding betaald door Licentienemer uit hoofde van de Licentieovereenkomst of, indien Licentienemer periodiek een Licentievergoeding verschuldigd is, de hoogte van de Licentievergoeding betaald over de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de datum waarop het schadeveroorzakende voorval plaatsvond of aanving.

9.2 De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving of gemiste besparingen.

9.3 Licentienemer kan alleen aanspraak maken op vergoeding van zijn schade als bedoeld onder artikel 9.1 wanneer deze is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Leverancier en Leverancier, na deugdelijk gemotiveerd in gebreke gesteld te zijn door Licentienemer, niet binnen een redelijke termijn is overgegaan tot het herstel van de tekortkoming.

9.4 Elke vordering van Licentienemer vervalt indien zij niet binnen twee jaar na het redelijkerwijs bekend worden van de oorzaak daarvan is aangespannen.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 Licentienemer zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat een (deel van de) Programmatuur of informatie met betrekking tot de Programmatuur ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien Licentienemer aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 De artikelen 8 (Intellectuele eigendom), 9 (Aansprakelijkheid), 10 (Geheimhouding) 12 (Geschillenbeslechting) en 13 (Toepasselijk recht) blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging of ontbinding van deze Licentieovereenkomst.

11.2 Eventuele algemene inkoopvoorwaarden van Licentienemer zijn niet van toepassing.

11.3 Indien één of meer van deze bepalingen in deze Licentieovereenkomst ongeldig, in strijd met de wet of niet-afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet- afdwingbare bepaling volgt.

11.4 Kennisgevingen die partijen op grond van de Licentieovereenkomst aan elkaar doen vinden schriftelijk plaats.

11.5 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.

11.6 Het door Leverancier niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

11.7 Licentienemer is verantwoordelijk voor de keuze van de Programmatuur, voor het gebruik er van en de resultaten die ermee worden verkregen, ook in combinatie met andere producten zoals bijvoorbeeld de Computerconfiguratie.

Artikel 12 Geschillenbeslechting

12.1 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten bestaan naar aanleiding van de onderhavige Licentieovereenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter van de woonplaats van Licentienemer.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Deze Licentieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

 

Interesse in de cursus?

U bent geïnteresseerd maar u heeft nog enkele vragen? Een kennismakingsgesprek is altijd zinvol. Aarzel niet om te mailen of te bellen. Wij staan u graag te woord!

Telefoon NL 010 519 21 15 | Email info@robwessels.nl
RW_team_wessels

Telefoon NL 010 519 21 15
Email info@robwessels.nl

Humor en een borrel

Rob Wessels (84) is transparant en laat niet alleen zijn winsten, maar ook zijn verliezen zien. Hij is een vrijdenker en brengt de cursus met passie, een dosis humor en een flinke borrel. Zijn cursisten verwent hij met lekker eten en drinken terwijl hij live geld uit de beurs hengelt.

Wat levert het op?

De cursus Daytraden gaat over de manier waarop u geld uit de markt kunt halen. €100 tot €1.000 per dag is mogelijk, afhankelijk van uw kapitaal, risico­­profiel en praktijk­­ervaring.

Benodigd kapitaal

Het handelssysteem is toepasbaar voor grote en kleine zaken­­porte­feuilles. Of u nu €50.000 of een miljoen ter beschikking hebt, de regels van het handelsplan zijn hetzelfde. De meeste handelaars zitten tussen de €50.000 en €1.000.000 om met top­kwaliteit producten te kunnen daytraden. Als u eerst eens heel voor­zichtig wilt pootjebaden kunt u bijvoor­beeld beginnen met de helft.

Ervaring niet vereist

U hoeft geen ervaring met aan­delen, opties of futures te hebben om het vak te leren. Het belang­rijkste is dat u een handelaars­­type bent, een echte handels­geest hebt en gedisci­plineerd kunt werken, maar daytraden moet je oefenen! Niemand kan goed fietsen zonder eerst te oefenen. Zo is het ook met daytraden. Lees verder

20 Cursus-voordelen

  • U leert gouden momenten te kiezen om te kopen.
  • U krijgt een gratis handels-robot om uw emoties te kunnen beheersen. Lees verder

Daytrading is te leren

Daytrading is het kopen en verkopen van effecten op de beurs om tijdens de handelsdag te profiteren van prijsfluctuaties. Opbrengsten van €100 tot €1.000 per dag zijn mogelijk, afhankelijk van uw kapitaal, risico­­profiel en praktijk­­ervaring.
Van daytrading heb ik mijn vak gemaakt en geef al 25 jaar cursussen om het ook u te leren. Ik werk volgens een beproefde methode die klinkt als een klok.

De passie van Rob

Rob (84) kun je het beste omschrijven als een streetwise psycholoog met veel zelfkennis. Hij brengt de cursus met passie, een dosis humor en een flinke borrel. Hij presen­teert bevlogen, gedreven, vurig en vol enthousiasme. Hij is heel oplettend, ziet snel of iemand een vraag heeft of hulp nodig heeft van zijn jongens. Zijn cursisten verwent hij met lekker eten en drinken terwijl hij live geld uit de beurs hengelt.

Past Daytraden bij u?

Indien u eerst eens wilt zien hoe het daytraden in z’n werk gaat, kunt u de kleine groeps­cursus van €575,- nemen. Zo ziet u op de cursusdag hoe wij live handelen en kunt u daarna nog zes weken ’s morgens online meekijken hoe wij live handelen. Dan weet u in ieder geval of deze vorm van daytraden bij uw persoonlijkheid past.